Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego WIJHARS w Kielcach

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), informuje że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.Szczególowe informacje zawierają załączniki.

Wszelkich informacji udziela  p. Anna Wielowiejska pod numerem telefonu: (41) 362-69-64.


Lista załączników

 

 

 

30 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny specjalista w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny specjalista w Wydziale Kontroli

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydata na stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Kontroli

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach,
 ul.  Zagnańska 91, 25-558 Kielce.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

•  przeprowadzanie  kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie
na rynku krajowym w tym kontrola warunków składowania i transportu,

•  przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz dokumentów w postępowaniu administracyjnym, jak również informacji zbiorczych i sprawozdań,

•  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z zagranicy

 Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Głównie praca w terenie na obszarze woj. świętokrzyskiego  związana z kontrolą przedsiębiorców, również praca biurowa.

 Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak odpowiednio dostosowanej toalety). 

 Inne:

Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat w kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B i praktyczne prowadzenie pojazdu.

   Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 669 ze zm. ), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1111), przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm. ) oraz innych przepisów z zakresu prawa żywnościowego,
 • umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, interpretacji przepisów prawnych, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz o praktycznym prowadzeniu pojazdu
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 Termin składania dokumentów:

 17 marca 2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Inne informacje:

1. W aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia 167732 oraz dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e - mail, numer telefonu.

2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem
o kolejnych etapach naboru a lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIJHARS
w Kielcach.

3. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni.
Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.

4. Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 362 69 64.

5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200,00 zł brutto.

6. Prosimy składać dokumenty wyłącznie w formie wymaganej w ogłoszeniu (nie załączać kopii dowodu osobistego oraz dokumentu prawa jazdy).

31 maja 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny specjalista w Wydziale Kontroli

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975)wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez producenta ekologicznego,w drodze decyzji może wydać pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej na wniosek strony, tj. producenta ekologicznego, tylko w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE L 250 z dnia 18 września 2008 r., s. 1, z późn. zm.).

Wnioski, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora, udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję.

Do wniosków, dołącza się opinię jednostki certyfikującej dotyczącą spełniania przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa.

 

Poniżęj link do strony GIJHARS z aktualnymi formularzami wniosków o odstępstwa w rolnictwie ekologicznym:

ODSTĘPSTWA OD ZASAD W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

29 maja 2015
Czytaj więcej o: Rolnictwo ekologiczne