Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 3079

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 3079 o naborze
na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli:

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Michał

Jamrozik

Kielce

2

Aneta

Dąbrowska

Belno

3

Paweł

Durlik

Skarżysko-Kamienna

4

Monika

Sądej

Kamień-Podlesie

5

Emilia

Zaczkiewicz

Iwaniska

6

Aneta

Bernat

Kielce

7

Paulina

Chećko

Zagnańsk

8

Marta

Czajkowska-Syzdół

Kałków

9

Aleksandra

Szydłowska

Skarżysko-Kamienna

10

Kinga Aleksandra

Tomporowska

Kielce

11

Wojciech

Wieliński

Łączyn

12

Anita

Strojek

Kielce

13

Monika

Makieła

Piekoszów

14

Mariusz

Piechota

Ostrowiec Świętokrzyski

15

Mariusz

Stępień

Górno

16

Paulina

Maciąg

Kielce

17

Justyna Maria

Ryś

Łopuszno

18

Anna

Wrona

Kielce

19

Patrycja

Czerniakowska

Puławy

20

Małgorzata

Płoskonka

Kielce

21

Izabela

Wrzałka

Podmarzysz

22

Krzysztof

Kwiatkowski

Cisie

 Drugi etap naboru odbędzie się 28 września 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce.

26 września 2016
Czytaj więcej o: Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 3079

informacja o zbędnych lub zużytych skladnikach majątku ruchomego 22.09.2016

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego WIJHARS w Kielcach

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), informuje że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.Szczególowe informacje zawierają załączniki.

Wszelkich informacji udziela  p. Anna Wielowiejska pod numerem telefonu: (41) 362-69-64.

 

22 września 2016
Czytaj więcej o: informacja o zbędnych lub zużytych skladnikach majątku ruchomego 22.09.2016

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Inspektor w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora w Wydziale Kontroli.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Wojewódzki   Inspektorat   Jakości   Handlowej   Artykułów   Rolno-Spożywczych   w Kielcach,

 1. Zagnańska 91, 25-558 Kielce.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku krajowym, w tym kontrola warunków składowania i transportu,
 • przygotowywanie   projektów   zaleceń   pokontrolnych   oraz   dokumentów   w postępowaniu administracyjnym, jak również informacji zbiorczych i sprawozdań,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z zagranicy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w terenie na obszarze woj. świętokrzyskiego związana z kontrolą przedsiębiorców, również praca biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy znajduję się na II piętrze budynku biurowego, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

Inne:

Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: preferowane rolnicze lub pokrewne,
 • minimum półroczny staż pracy w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i/lub w instytucji kontrolnej,
 • prawo jazdy kat. B i praktyczne prowadzenie pojazdu,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów z zakresu prawa żywnościowego,

 • znajomość zagadnień z zakresu technologii żywności i towaroznawstwa,
 • posiadanie aktualnej książeczki sanitarnej,

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, interpretacji przepisów prawnych, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz o praktycznym prowadzeniu pojazdu.

Termin składania dokumentów:

12 września 2016 r.

Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

 1. Zagnańska 91, 25-558 Kielce.

Inne informacje:

 1. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą

bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 1. W aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia 3079 oraz dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY 3079 - INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI".
 2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru, a lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIJHARS w Kielcach.
 3. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 362 69 64.
 5. Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 300 zł.
 6. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:

„ Oświadczam, że:

- nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- korzystam z pełni praw publicznych,

- posiadam obywatelstwo polskie ".

 1. Prosimy składać dokumenty wyłącznie w formie wymaganej w ogłoszeniu

(nie załączać kopi dowodu osobistego oraz dokumentu prawa jazdy).

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

załącznik

 

2 września 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Inspektor w Wydziale Kontroli